Vandra i
Olofströms kommun
Etapp 1 

PROFOSSENS HUS

(Profoss = förr militär befattningshavare som övervakade ordningen bland soldaterna, verkställde bestraffningar m.m.)

Utdrag ”Torpsyn 4/4 1787”

På anmodan av Compagnie Prophossen Jöns Bengtsson Grim infann sig 2 nämndemän den 4/4 1787 för ”att öfverse och syna en torplägenhet” som han arrenderat av gården Norra Rödhult.

Bl.a. konstaterades följande:

…på en dehl upbruten ganska många stenar som redan på östra sidan är blifven uplagd i stengiärdesgård och kan detta stycke anses ungefärligen till ett tunnelands utsäde, och består af ganska stenbunden och mager jordmån…

…nästan omöijeligt att någonsin kunna medhinnas att stenbrytas emedan den befinnes ganska stora och ofanteliga stenar…

…och ansågs nu af synemännen att dett arbete som nu redan af Jöns Grim blifvit giordt på detta stycke hafver till säkerhet åtgodt till 200de dagsvärken, ehuru vähl der synes som icke mehra än knapt den 3die delen af stenarna var borttagna…

…i detta lilla täppe som till äng kan blifva tienligt…äro mycket steniga, och bestå af mager och högländ jordmohn…

…samt upbrutit många stenar omkring vid kiärrsidorna samt satt en grop tvert  öfver dett samma så att af synemännen kunde nu anses redan vara giordt till ungefärligen 50 dagsvärken efvenväl detta stycke icke är större efter utseende än till högst 2ne dagsvärken äng att slå...

Härmed ansågs det vara dokumenterat att trots Compagnie Prophossen Jöns Bengtsson Grim redan nedlagda arbete på 250 dagsverken, ”tarfvar detta stycke ännu ansenligt arbete… ”

 

Fritidskontoret Olofströms Kommun
Uppdaterad 2003-11-10 /bol